ขณะนี้กำลังฟัง:

ยาใจ ICU

โดย พระมหาประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดปทุมวนาราม
ปทุมวัน กรุงเทพฯ

E-mail : chitasangvaro@hotmail.com


กราบอนุโมทนา

 

สารบัญ

๑. เตรียมตัวเตรียมใจ [download]
๒. ป่วยแต่กายใจอย่าป่วย
[download]
๓. ดูใจ
ICU
[download]
๔. อนุสสติ
[download]
๕.
ไปตามลำดับ
[download]
๖. ฝึกใจ
ICU
[download]