พุทธธรรม

 

 

บทสรุป

บทที่ ๒๒ อริยสัจ ๔
- ฐานะและความสำคัญของอริยสัจ
- ความหมายของอริยสัจ
- อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาท
- กิจในอริยสัจ
- แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป

* พระรัตนตรัย
* ไตรสิกขา


- วิธีแก้ปัญหาแบบพุทธ
- คุณค่าที่เด่นของอริยสัจ
- สรุปพุทธธรรมลงในอริยสัจ
- บันทึกพิเศษเสริมบทสรุป
: ้อสังเกตบางประการในการศึกษาพุทธธรรม

*บันทึกของผู้เขียน

    
เสียงอ่านบทนี้มี ๔ ตอน

Download 1  หน้า 893-905

Download 2  หน้า 905-917

Download 3  หน้า 917-924

Download 4  หน้า 925-934
 

Now Playing: