พุทธธรรม

 

 

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฏธรรมชาติ

หรือ ทางสายกลาง

ตอนที่ ๕ ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

บทที่ ๒๑ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓ : หมวดสมาธิ
๖ สัมมาวายามะ

- คำจำกัดความและความหมาย
- ความสำคัญและขอบเขตความสำคัญของความเพียร
- การปฏิบัติธรรมอาศัยสภาพแวดล้อม

๗ สัมมาสติ
- คำจำกัดความ
- สติในฐานะอัปปมาทธรรม
- สติพิจารณาโดยคุณค่าทางสังคม
- บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปัญญา หรือ การกำจัดอาสวกิเลส
- สติปัฏฐานในฐานะสัมมาสติ
- สาระสำคัญของสติปัฏฐาน
  ก. กระบวนการปฏิบัติ
  ข. ผลของการปฏิบัติ
- เหตุใดสติที่ตามทันปัจจุบัน จึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนา

๘ สัมมาสมาธิ
  ก. ความหมาย
  ข. ระดับของสมาธิ
  ค. สิ่งที่ไม่ใช่สมาธิ หรือศัตรูของสมาธิ
  ง. ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ
  จ. ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ

  ฉ. วิธีเจริญหรือฝึกสมาธิ

๑) การเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติ
๒) การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท หรือฝึกสมาธิด้วยงาน
๓) การเจริญสมาธิ อย่างสามัญ หรือฝึกสมาธิโดยใช้สตินำ
๔) การเจริญสมาธิ อย่างเป็นแบบแผน
    ปลิโพธ
    กรรมฐาน ๔๐
    จริยาและจริต ๖
    นิมิต ๓ และภาวนา ๓

  ช. ตัวอย่างวิธีเจริญสมาธิ
: านาปานสติ - สาระสำคัญ
๑) เตรียมการ
๒) ขั้นปฏิบัติ คือ ลงมือกำหนดลมหายใจ

  ญ. ผลสำเร็จและขอบเขตความสำคัญของสมาธิ

  ฎ.  องค์ประกอบต่างๆ ที่ค้ำจุน เกื้อหนุน และเสริมประโยชน์ของสมาธิ

๑) ฐาน ปทัฏฐาน และที่หมายของสมาธิ
๒) องค์ประกอบร่วมของสมาธิ
: งค์ฌาน
๓) เครื่องวัดความพร้อม
: ินทรีย์
๔) สนามปฏิบัติการทางปัญญา
: พชฌงค์
๕) ความพร้อมเพรียงขององค์มรรค
: รรมสามัคคี

* ปฏิปทา ๔
* สรุปธรรม

    
เสียงอ่านบทนี้มี ๙ ตอน

Download 1  ไม่มีไฟล์เสียง

Download 2  หน้า 803-812

Download 3  หน้า 812-824

Download 4  หน้า 824-839

Download 5  หน้า 839-849

Download 6  หน้า 849-858

Download 7  หน้า 858-870

Download 8  ไม่มีไฟล์เสียง

Download 9  หน้า 879-892
 

Now Playing: