พุทธธรรม

 

 

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฏธรรมชาติ

หรือ ทางสายกลาง

ตอนที่ ๕ ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

บทที่ ๒๐ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒ : หมวดศีล
๓-๔-๕ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
: คำจำกัดความและความหมาย
- เหตุใดความหมายของศีล จึงมีรูปลักษณะเป็นคำปฏิเสธ
- ศีลสำหรับประชาชน
  ก. ศีลพื้นฐาน
  ข. ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม

- หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ
  ก. การแสวงหาและรักษาทรัพย์
  ข. ความสุขอันชอบธรรมที่คฤหัสถ์ควรมี
  ค. การใช้จ่ายทรัพย์
* ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับ ทรัพย์ ชีวิตที่ดีงาม สังคม ชีวิตพระ ชีวิตคฤหัสถ์  

    
เสียงอ่านบทนี้มี ๔ ตอน

Download 1  หน้า 757-767

Download 2  หน้า 767-778

Download 3  หน้า 778-789

Download 4  หน้า 789-797
 

Now Playing: