พุทธธรรม

 

 

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฏธรรมชาติ

หรือ ทางสายกลาง

ตอนที่ ๕ ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

บทที่ ๑๙ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑ : หมวดปัญญา
๑.  สัมมาทิฏฐิ
   ความสำคัญของสัมมาทิฏฐิ
   คำจำกัดความของสัมมาทิฏฐิ
   ข้อควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ
   ๑) โลกียสัมมาทิฏฐิ
   ๒) โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
   สัมมาทิฏฐิกับการศึกษา

๒. สัมมาสังกัปปะ
    คำจำกัดความ
    ข้อวิจารณ์เรื่องทำไมดีจึงแค่ปฏิเสธชั่ว
    ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับเมตตา
    หมายเหตุ
: จริยธรรมขั้นความคิด กับจริยธรรมขั้นปฏิบัติการ
  

    
เสียงอ่านบทนี้มี ๓ ตอน

Download 1  หน้า 733-740

Download 2  หน้า 740-748

Download 3  หน้า 748-756
 

Now Playing: