พุทธธรรม

 

 

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฏธรรมชาติ

หรือ ทางสายกลาง

ตอนที่ ๕ ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

บทที่ ๑๘
บุพภาคของการศึกษา หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา ๒
: โยนิโสมนสิการ

-  โยนิโสมนสิการ : วิธีการแห่งปัญญา (องค์ประกอบภายใน)
-  ความสำคัญของโยนิโสมนสิการ
-  ความหมายของโยนิโสมนสิการ

-  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
๑)  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย (แบบอิทัปปัจจยตา หรือแบบปัจจยาการ)
๒)  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
๓)  วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ (แบบรู้เท่าทันธรรมดา)
๔)  วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ (แบบแก้ปัญหา)
๕)  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ (แบบหลักการและความมุ่งหมาย)
๖)  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก (แบบอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ)
๗)  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม

๘)  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม (แบบกุศลภาวนา)
๙)  วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน
๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

- เตรียมเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา
- พระรัตนตรัย
- บันทึกพิเศษท้ายบท
  บันทึกที่ ๑
: วิธีคิดแบบแก้ปัญหา : วิธีคิดแบบอริยสัจ กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์
    
เสียงอ่านบทนี้มี ๗ ตอน

Download 1  หน้า 667-675

Download 2  หน้า 675-689

Download 3  หน้า 689-702

Download 4  หน้า 702-708

Download 5-1  หน้า 708-...

Download 5-2  หน้า ...-727

Download 6  หน้า 727-732
 

Now Playing: