พุทธธรรม

 

 

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฏธรรมชาติ

หรือ ทางสายกลาง

ตอนที่ ๕ ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

บทที่ ๑๗ บุพภาคของการศึกษา หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา ๑ : ปรโตโฆสะที่ดี
-  ปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ ๒
-  ปรโตโฆสะ - กัลยาณมิตร
: วิธีการแห่งศรัทธา (องค์ประกอบภายนอก) - ความหมาย
-  ความสำคัญของการมีกัลยาณมิตร
-  คุณสมบัติของกัลยาณมิตร
     สัตบุรุษ
     บัณฑิต
     กัลยาณมิตรธรรม
     พระสงฆ์ในฐานะกัลยาณมิตร  และกัลยาณมิตรอย่างสูงสุด

-  การทำหน้าที่ของกัลยาณมิตร
: จากปรโตโฆสะ สู่โยนิโสมนสิการ
     สัมมาทิฐิ ๒
-  หลักศรัทธาโดยสรุป
-  พุทธพจน์แสดงหลักศรัทธา
     กาลามสูตร
     สัจจานุรักษ์  ไม่ผูกขาดสัจธรรม
     ตรวจสอบพระศาสดา
     ขีดจำกัดของศรัทธา
     ไม่ต้องมีศรัทธา - ปัญญาแทน

    
เสียงอ่านบทนี้มี ๔ ตอน

Download 1  หน้า 621-632

Download 2  หน้า 632-641

Download 3  หน้า 641-650

Download 4  หน้า 650-665
 

Now Playing: