พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๑๔ บทความประกอบที่ ๔ : ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
-  ความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อแก้และกันความสับสน
-  แรงจูงใจในพุทธธรรม
: ัณหา - ฉันทะ
   
   ตัณหา
   ฉันทะ

ตัวอย่างแสดงความแตกต่างระหว่าง ตัณหา กับฉันทะ
ผลแตกต่างทางจริยธรรม ระหว่างตัณหา กับฉันทะ
ความต้องการในการกินและการสืบพันธุ์

-  ข้อพิจารณาเชิงซับซ้อน
   เมตตา
   ตัณหา - เสน่หา  ฉันทะ - เมตตา
   ฉันทะอยากทำชั่ว  ตัณหาอยากทำดี มีหรือไม่
   ฉันทะกับตัณหา  เกิดแทรกสลับเป็นปัจจัยแก่กันได้
   วิธีปฏิบัติต่อฉันทะและตัณหา

-  บทสรุป
   พระอรหันต์สิ้นตัณหาแล้ว จะมีอะไรเป็นแรงจูงใจ
   ตารางเปรียบเทียบ ตัณหา กับฉันทะ
   ตัวอย่างพฤติกรรมที่เนื่องด้วยตัณหาและฉันทะ


 
    
เสียงอ่านบทนี้มี ๕ ตอน

Download 1  หน้า 485-495

Download 2  หน้า 495-504

Download 3  หน้า 504-512

Download 4  หน้า 512-519

Download 5  หน้า 519-528
 

Now Playing: