พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๑๒ บทความประกอบที่ ๒ : ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม
   ศีลที่เป็นธรรมกับศีลที่เป็นวินัย
   สำนึกในการรักษาศีล หรือปฏิบัติตามศีล
   วัตถุประสงค์ของการบัญญัติวินัย
   การแสดงความเคารพ
   การอวดอุตริมนุษยธรรม
   สังฆทาน

-  สรุปความ :
   ความเคารพในสงฆ์ การถือสงฆ์ กิจของสงฆ์ และประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นใหญ่
   ระเบียบชีวิต ระบบสังคม และหลักการแห่งธรรมวินัย

- บันทึกพิเศษท้ายบท
 
บันทึกที่ ๑ : แสดงธรรม บัญญัติวินัย
  บันทึกที่ ๒ :
ศีล วินัย ศีลธรรม
  บันทึกที่ ๓ : ความหมายบางอย่างของวินัย
  บันทึกที่ :
การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน
  บันทึกที่ ๕ : เคารพธรรม เคารพวินัย
  บันทึกที่ :
การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ
    
เสียงอ่านบทนี้มี ตอน

Download 1  หน้า 431-444

Download 2  หน้า 444-454
 

Now Playing: