พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๑๑ บทความประกอบที่ ๑ : ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน
- ข้อความทั่วไป และคุณสมบัติโดยสรุป
  ก. คำเรียก คำแสดงคุณลักษณะ และไวพจน์ต่างๆของบุคคลโสดาบัน
  ข. คุณสมบัติทั่วไป
  ค. คุณสมบัติในแง่ละได้ และที่เป็นผล
  ง. คุณสมบัติและข้อปฏิบัติก่อนเป็นโสดาบัน

- ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของบุคคลโสดาบัน
- บันทึกพิเศษท้ายบท
 
บันทึกที่ ๑ : ความหมายของ สุตวา อริยสาวก และอริยธรรม เป็นต้น
  บันทึกที่ ๒ : เหตุที่คนให้ทาน

    
เสียงอ่านบทนี้มี ๓ ตอน

Download 1  หน้า 395-404

Download 2  หน้า 405-417

Download 3  หน้า 417-430
 

Now Playing: