พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๑๐ บทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพาน
- คุณค่าและลักษณะที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพาน
  ๑. จุดหมายสูงสุดของชีวิตเป็นสิ่งที่อาจบรรลุได้ในชาตินี้
  ๒. นิพพานเป็นจุดหมายที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่จำกัดชาติชั้น หญิงชาย
  ๓. นิพพานอำนวยผลยิ่งกว่าลำพังความสำเร็จทางจิตจะให้ได้

- จุดที่มักเขว หรือเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพาน
  ๑. ความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น
  ๒. ลักษณะที่ชวนให้สับสนหรือเข้าใจผิด
  ๓. ความสุขกับความพร้อมที่จะมีความสุข

-ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับนิพพาน
 
๑. นิพพานกับอัตตา
  ๒. พระอรหันต์สิ้นชีวิตแล้วเป็นอย่างไร
    
เสียงอ่านบทนี้มี ๒ ตอน

Download 1  หน้า 371-381

Download 2  หน้า 381-393
 

Now Playing: