พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๙ หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน
ก) หลักทั่วไป
ข) หลักมาตรฐานด้านสมถะ
ค) หลักมาตรฐานด้านวิปัสสนา
ง) หลักการปฏิบัติที่จัดเป็นระบบ (สรุปความวิสุทธิมัคค์ 951 หน้า)

- บันทึกพิเศษท้ายบท
  บันทึกที่ ๑ : คำว่า "บรรลุนิพพาน"
  บันทึกที่ ๒ : ในฌาน เจริญวิปัสสนา หรือบรรลุมรรคผล ได้หรือไม่
  บันทึกที่ ๓ : เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้ ?
  บันทึกที่ ๔ : ขณะจิตที่บรรลุมรรคผล

    
เสียงอ่านบทนี้มี ๕ ตอน

Download 1  หน้า 323-333

Download 2  หน้า 333-342

Download 3  หน้า 343-359

Download 4  หน้า 359-364

Download 5  หน้า 365-370
 

Now Playing: