พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๘ ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจ

๑. สมถะ - วิปัสสนา
    
๒. เจโตวิมุตติ - ปัญญาวิมุตติ

- บันทึกพิเศษท้ายบท : ความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพาน
    

เสียงอ่านบทนี้มี ๒ ตอน

Download 1  หน้า 305-320

Download 2  หน้า 321-322
 

Now Playing: