พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๗ ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพาน

๑. ประเภทและระดับของนิพพาน
     ๑. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
     ๒. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
     นิโรธ ๕
๒. ประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพาน
     คำว่า "อริยะ"
     คำว่า "ทักขิไณย"
     แบบที่ ๑
: ทักขิไณยบุคคล ๘ หรืออริยบุคคล ๘
        สังโยชน์ ๑๐
        พระเสขะหรือ สอุปาทิเสสบุคคล และพระอเสขะหรืออนุปาทิเสสบุคคล
     แบบที่ ๒
: ทักขิไณยบุคคล ๗ หรืออริยบุคคล ๗  
        พระเสขะหรือ สอุปาทิเสสบุคคล และพระอเสขะหรืออนุปาทิเสสบุคคล
     พระอรหันต์ประเภทต่างๆ
-บันทึกพิเศษท้ายบท
 บันทึกที่ ๑
: สอุปาทิเสส และอนุปาทิเสส
 บันทึกที่ ๒
: ความหมายของ ทิฏฐิธัมมิกะ และสัมปรายิกะ
 บันทึกที่ ๓
: จริมจิต
 บันทึกที่ ๔
: สีลัพพตปรามาส
 บันทึกที่ ๕
: ความหมายของ "ฌาน"

เสียงอ่านบทนี้มี ตอน

Download 1  หน้า 261-265

Download 2  หน้า 265-279

Download 3  หน้า 279-288

Download 4  หน้า 288-297

Download 5  หน้า 298-303
 

Now Playing: