พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน : ประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้จากชีวิตนี้

- กระบวนธรรมดับทุกข์ หรือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร
- ภาวะแห่งนิพพาน
- ภาวะของผู้บรรลุนิพพาน

   ๑. ภาวะทางปัญญา
   ๒. ภาวะทางจิต
   ๓. ภาวะทางความประพฤติ หรือการดำเนินชีวิต
 

เสียงอ่านบทนี้มี ตอน

Download 1  หน้า 223-229

Download 2  หน้า 229-241

Download 3  หน้า 241-250

Download 4  หน้า 250-260
 

Now Playing: