พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๓ ชีวิตเป็นไปอย่างไร

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท : การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมี

-ตัวกฏหรือตัวสภาวะ
   ๑. ฐานะและความสำคัญ
   ๒. ตัวบทและแบบความสัมพันธ์ในปฏิจจสมุปบาท

   ๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท
   ๔. ความหมายโดยสรุป เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น

   ๕. คำอธิบายตามแบบ
        ก. หัวข้อและโครงรูป
        ข. คำจำกัดความองค์ประกอบหรือหัวข้อตามลำดับ
        ค. ตัวอย่างคำอธิบายแบบช่วงกว้างที่สุด

   ๖. ความหมายในชีวิตประจำวัน
       -ความหมายเชิงอธิบาย
       -คำอธิบายแสดงความสัมพันธ์อย่างง่าย
       -ตัวอย่างกรณีปลีกย่อยในชีวิตประจำวัน

   ๗. ความหมายลึกซึ้งขององค์ธรรมบางข้อ

-ปฏิจจสมุปบาทในฐานมัชเฌนธรรมเทศนา
-ปฏิจจสมุปบาทในฐานปัจจยาการทางสังคม
-หมายเหตุ
: การตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท

-บันทึกพิเศษท้ายบท
     บันทึกที่ ๑ : ตัวเรา ตัวกู ของกู
     บันทึกที่ ๒
: เกิดและตายแบบปัจจุบัน
     บันทึกที่ ๓
: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม
     บันทึกที่ ๔
: ปัญหาการแปลคำว่า "นิโรธ"
     บันทึกที่ ๕
: ความหมายย่อขององค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท

เสียงอ่านบทนี้มี ตอน

Download 1  หน้า 79-86

Download 2  หน้า 87-96

Download 3  หน้า 96-107

Download 4  หน้า 107-112

Download 5  หน้า 112-121

Download 6  หน้า 121-129

Download 7  หน้า 129-142

Download 8  หน้า 143-150_4
 

Now Playing: