พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๑ ชีวิตคืออะไร

บทที่ ๒ อายตนะ ๖ แดนรับรู้และเสพเสวยโลก

-ตัวสภาวะ
-ประเภทและระดับของความรู้
 ก. จำแนกโดยสภาวะ หรือโดยธรรมชาติของความรู้
 ข. จำแนกโดยทางรับรู้
 ค. จำแนกโดยพัฒนาการทางวิญญาณ
 ง. จำแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์

-ความถูกต้องและผิดพลาดของความรู้
 ก. สัจจะ ๒ ระดับ
 ข. วิปลาส ๓

-พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ
-คุณค่าทางจริยธรรม

เสียงอ่านบทนี้มี ๓ ตอน

Download 1   หน้า 33-41

Download 2   หน้า 42-54

Download 3   หน้า 54-65
 

Now Playing: