พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๑ ชีวิตคืออะไร

บทที่ ๑ ขันธ์ ๕ : ส่วนประกอบ ๕ อย่างของชีวิต

-ตัวสภาวะ
-สัญญา - สติ - ความจำ
-ความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ต่างๆ
-ขันธ์ ๕ กับอุปทานขันธ์ ๕ หรือ ชีวิต กับชีวิตซึ่งเป็นปัญหา
-คุณค่าทางจริยธรรม
-บันทึกพิเศษท้ายบท
: ความรู้ประกอบเกี่ยวกับขันธ์ ๕

เสียงอ่านบทนี้มี ตอน

Download 1  หน้า 15-24

Download 2  หน้า 24-31
 

Now Playing: