พุทธธรรม

 

 

ความนำ
 

หนังสือพุทธธรรม

-สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน
-ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม

บันทึกเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม : พระพรหมคุณากรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดย อาจารย์ละม่อม บุษปวนิช เป็นผู้อ่าน คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ  ศูนย์พุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ที่มา..http://www.cddhamma.com/titles/cd051_100/cd076.htm

แปลงเทปเป็นซีดี 7 แผ่น (mp3)   โดยคุณประโมทย์ ตั้นวัฒนา  และได้รับการปรับปรุงอีกครั้งโดยคุณ สมคเน  เป็นรุ่น 2 แผ่นซีดี  ... เพื่อให้สามารถใช้เล่นได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นเอ็มพีสาม รวมทั้งได้เรียบเรียงและจัดทำสารบัญใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกและถูกต้องมากที่สุด

ปรับปรุงเพื่อเผยแผ่ฟังแบบออนไลน์ โดยแปลงข้อมูลจาก 32 k. Bit/s  44100 Hz  Mono เป็น 8 k. Bit/s  8000 Hz  Mono โดย www.sala-sara.net ทางเว็บได้รับชุดซีดีและหนังสือพุทธธรรมจากคุณ อิสระ รัตนพุทธาสาคร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเผยแผ่ ขอนุโมทนา

ขออนุโมทนาผู้จัดทำสื่อธรรมอันมีคุณค่านี้
 

Download เสียงอ่านความนำหน้า 1-11