กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
คนที่กลัวผี หรือสัตว์เลื้อยคลาน จะมีวิธีแก้อย่างไร ?
(Reader : 2768 )

คนที่กลัวผี หรือสัตว์เลื้อยคลาน จะมีวิธีแก้อย่างไร  ปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังกลัวผีอยู่  จะทำอย่างไร   กลัวสัตว์เลื้อยคลาน เช่น  กิ้งกื้อ  ไส้เดือน  ฯลฯ  ที่เป็นเช่นนี้

เพราะเราขาดสติ จิตจึงเป็นอกุศล เพราะเกิดความกลัว ความไม่ชอบใจ และเป็นโทสะด้วยใช่หรือไม่

ลักษณะความกลัวภัยจากสิ่งต่างๆเป็นโทสะ  ผู้ที่ละโทสะได้เป็นสมุทเฉท คือ

พระอนาคามีบุคคล  ขณะที่กลัวจิตเป็นอกุศล ไม่มีสติเกิดร่วมด้วย    ผู้ที่มีปกติ  มีศีล  

มีขันติ  อยู่ด้วยเมตตา   ย่อมไม่กลัวภัยจากอมนุษย์หรือสัตว์ร้ายทั้งหลาย  การกลัวผี

กลัวความมืด  เป็นต้น   ส่วนมากเป็นเพราะความคิดถึงสิ่งนั้น จึงกลัว  ในพระไตรปิฎก

พระพุทธองค์ทรงแนะนำสาวกทั้งหลายที่อยู่ตามป่า ตามถ้ำต่างๆ เมื่อเจริญพุทธานุสติ

ธรรมานุสติ  สังฆานุสติ  ย่อมละความกลัว  ความขนพองเสียได้

 

         พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒
 
                   ข้อความบางตอนจากธชัคคสูตร

                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายอยู่

                   ในป่าก็ดี  อยู่ที่โคนไม้ก็ดี  อยู่ในเรือนว่าง

                   เปล่าก็ดี   พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจ้าเถิด

                   ความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลาย  ถ้าว่าเธอ

                   ทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญ

                   ที่สุดในโลก  ผู้องอาจกว่านรชน  ทีนั้นเธอ

                   ทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมอันนำออก

                   จากทุกข์  อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้ว

                   ถ้าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระธรรมอัน

                   นำออกจากทุกข์ อันพระพุทธเจ้าทรงแสดง

                   ดีแล้ว  ทีนั้น  เธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระ-

                   สงฆ์ผู้เป็นบุญเขต  ไม่มีบุญเขตอื่นยิ่งไปกว่า

                   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเธอทั้งหลายระลึก

                   ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์

                   อย่างนี้ ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ดี

                   ความขนพองสยองเกล้าก็ดี  จักไม่มีเลย.         
         การปฏิบัติธรรม หรือการเจริญวิปัสสนา ในพระพุทธศาสนา  ต้องเริ่มจากการละกิเลสเป็น

ลำดับเปรียบเหมือนการศึกษาก็ต้องเป็นลำดับ  กิเลสที่ต้องละก่อนคือความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์

บุคคลตัวตน    ที่ยังยึดถือว่าเป็นเราที่กลัว     ดังนั้น  ความกลัว(โทสะ) จะดับได้ต้องเป็นพระ

อนาคามี แต่เราต้องเป็นพระโสดาบันก่อน จึงต้องดับความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน

เพราะเราไม่รู้ว่า   ความกลัวเป็นสภาพธัมมะอย่างหนึ่ง  จึงเดือดร้อนกับ อกุศลที่เกิดขึ้น(ความกลัว)

แต่การอบรมปัญญา  ไม่มีใครห้ามให้กิเลส  ไม่ให้เกิดไม่ได้ เพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิด  ก็เกิด    หนทาง

เดียว คือ อบรมปัญญาระลึกรู้ว่าทุกอย่างเป็นธัมมะแม้ความกลัว  เพื่อดับความเห็นผิดว่า  เป็นเรา  เป็นสัตว์

บุคคล

         จงเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐาน
                             
         ขออนุโมทนาทุก ๆ ท่านครับ    

Posted by : วิญญาณอิสระ วัน/เวลา : 1/5/2550 14:03:37
ธชัคคสูตร ซึ่งเป็นบทสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็คือระลึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเอง เป็นที่พึ่ง ขณะที่เราระลึกอยู่ จิตก็ละความกลัวไปได้ขณะนั้น

นอกจากธชัคคสูตร แล้วก็มีบทกรณียเมตตสูตร เป็นพระสูตรสำคัญอีกบทหนึ่ง

ตำนาน กรณียเมตตสูตร  มีเรื่องเล่าว่า ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ มีภิกษุหมู่หนึ่ง ประมาณ ๕๐๐ รูป รับเรียนพระกรรมฐานในพุทธสำนัก แล้วทูลลาไปเจริญสมณธรรมในปัจจันตชนบทแห่งหนึ่ง เข้าพักอยู่ในป่าใหญ่ ในป่านั้นท่านว่ามีรุกขเทวดาสิงอยู่ พอพระเข้าพัก พวกเทวดาก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น เพราะพระเป็นผู้ทรงศีล พวกเทวดาได้รับความลำบากมาก ต่างก็บ่นกันต่างๆ นานา เดิมก็คิดว่า พระคงจะพักสัก ๒-๓ คืน แต่พระท่านจะอยู่เจริญสมณธรรม พวกเทวดาปราถนาจะให้ท่านไปโดยอุบาย จึงแสดงภาพหลอกหลอนต่างๆ ส่งเสียงโหยหวนน่าหวาดเสียว ให้ไอ ให้จาม พระภิกษุเหล่านั้นใจไม่ปกติ หวาดกลัวอยู่ ทั้งไอ ทั้งจาม ก็พากันกลับมาเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงแนะให้ภิกษุเหล่านั้นเจริญเมตตา คือ สวดกรณียเมตตสูตรแล้ว ส่งพระเหล่านั้นกลับไปอีก คราวนี้ไปถึงก็เจริญกรณียเมตตสูตร พวกเทวดาได้ฟังพระสูตรนี้แล้วเกิดเมตตาจิต ขวนขวายเพื่อความสุขของพระภิกษุเหล่านั้น พระภิกษุเหล่านั้นได้สัปปายะ เจริญสมณธรรม บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ทั่วกัน

http://www.sala-sara.net/images/mummy/bB_pray0_011.htm ฟังเสียงสวดกรณียเมตตสูตรทำนองเคยยะ
http://www.sala-sara.net/images/talks/t_menu_3.htm ฟังธรรมความสำคัญของกรณียเมตตสูตร เพื่อความเข้าใจอันดียิ่งขึ้น
Posted by : sara..
วัน/เวลา : 1/5/2550 18:00:29
สาธุ....ขออนุโมทนาครับ          
Posted by : วิญญาณอิสระ
วัน/เวลา : 1/5/2550 23:20:31
อนโมธนา สาธุ
Posted by : หน่อย
วัน/เวลา : 19/9/2553 15:36:44
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก