กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อต่อต้านยาเสพติด
(Reader : 1740 )
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อต่อต้านยาเสพติด
รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
ณ วัดปากคลองเกลียว ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร.๐๘-๓๖๑๖-๕๘๙๘, ๐-๓๒๖๘-๒๑๔๓
**************************

ความเป็นมา
    ด้วยวัดปากคลองเกลียวmต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพระอธิการกมลเทพ สิริธมฺโม ชึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้มีความคิดเห็นว่า ในระหว่างปิดภาคเรียนนี้มีเด็กๆหลายคนที่ไม่มีกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์และสาระแก่ตนเองและครอบครัว มีแต่เที่ยววิ่งเล่นสนุกไปตามประสาเด็กๆ และอาจถูกชักนำไปในทางไม่ดีได้
    ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมและจริธรรมแก่เด็กจึงเกิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น แต่เนื่องจากเป็นปีแรกแห่งการดำเนินงานประจวบกับวิทยากรที่จะมาให้การอบรมสามเณรฯ ก็มีภารกิจไม่สามารถที่จะมาให้การอบรมในช่วงต้นของการปิดภาคเรียนได้

วัตถุประสงค์
   ๑. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
   ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมในช่วงเวลาปิดภาคเรียน
   ๓. เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนมีความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย
   ๔. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสได้เข้าใกล้พระพุทธศาสนาจักได้มีความรักและหวงแหนในพระพุทธศาสนา
   ๕. เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง
   ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม  เป็นการเพิ่มคุณภาพให้แก่ตนเอง
   ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย     ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา
   ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสัมผัสกับพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด และจักได้มีความรักและหวงแหนในพระพุทธศาสนา
   ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

กลุ่มเป้าหมาย
    เด็กชายในหมู่บ้านโพธิ์เรียง บ้านปากครองเกลียวและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวนไม่จำกัดแต่ต้องไม่เกิน ๓๐ รูป และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   ๑. เป็นชายอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป
   ๒. ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
   ๓. ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
   ๔. ไม่มีโรคประจำตัวหรือ ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
   ๕. ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการทุกประการ และสามารถรับการอบรมจนสิ้นสุดโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ
   ๑. พระครูอาทรสาธุกิจ เจ้าคณะตำบลบ่อนอก เจ้าอาวาสวัดบ่อนอก
   ๒. พระครูสุตคุณาธร เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อยเขต ๒ เจ้าอาวาสวัดนิคมราษฏร์รังสรรค์
   ๓. พระครูวิทิตพัฒนวิธาน เจ้าอาวาสวัดสี่แยก
   ๔. นายสามารถ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
   ๕. นางสาวสุดา แสงสว่างเสรีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองเกลียว

กำหนดการ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒
   เวลา ๑๕.๐๐ น. ทำการปลงผมนาคสามเณร
   เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์-นั่งสมาธิ-เทศน์สอนนาคสามเณร
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒
   เวลา   ๙.๐๐ น. ทำพิธีบรรพชาสามเณรหมู่
   เวลา  ๑๑.๑๑ น. ถวายภัตตาหารภิกษุ – สามเณร
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
   เวลา ๐๙.๐๙ น. ทำพิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน

สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาจะรับจองเป็นเจ้าภาพต่างๆในโครงการนี้ได้ดังนี้
   ๑. เจ้าภาพผ้าไตรบรรพชาสามเณรรูปละ ๑,๐๐๐ บาท
   ๒. รับเป็นเจ้าภาพน้ำปานะ เวลาละ ๑,๐๐๐ บาท
   ๓. รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า(ข้าวต้ม) ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
   ๔. รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
หรือจะบริจาคตามกำลังศรัทธา

* หมายเหตุ : ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเป็นวัดเล็ก ๆ มีพระภิกษุไม่ถึง ๑๐ รูป ทางวัดจึงขาดเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก ทางวัดจึงใคร่ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมทำบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอเจริญพร


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.vipassanathai.com/webboard/viewthread.php?tid=342&extra=page%3D1
บริจาคร่วมอุปถัมภ์โครงการได้ที่
   ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระมหาณรงค์ชัย กิตฺติสมฺปนฺโน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๙๓-๐-๐๗๒๗๙-๑ สาขาวงศ์สว่าง

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
   - เว็บมาสเตอร์วิปัสสนาไทย โทร. ๐๘-๔๙๗๙-๖๔๑๘ หรือ E-mail : chai____@hotmail.com    http://www.vipassanathai.com
   - วัดปากคลองเกลียว โทร. ๐-๓๒๖๘-๒๑๔๓ หรือที่เจ้าอาวาส พระอธิการกมลเทพ  สิริธมฺโม โทร. ๐๘-๓๖๑๖-๕๘๙๘, ๐๘-๑๘๕๗-๔๙๙๐
Posted by : chai วัน/เวลา : 10/4/2552 20:42:40
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก